Hitorijime My Heroมังงะ Hitorijime Hy Hero ผลงานของ Arii Memeco ภาค Spin Off ของเรื่อง Hitorijime Boyfriend ตีพิมพ์ในนิตยสาร gateau ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน ยังไม่จบ

SEKAI-FS [Complete]